Projekty - Mateřská škola Květná Prostějov

Projekty

Projekt „Společenství praxe“ (kterého se naše škola zúčastní)

Naše mateřská škola je zapojena (prostřednictvím vedoucí učitelky školy) do projektu, na kterém participují akademičtí pracovníci pedagogických fakult vysokých škol v ČR, ředitelé, pedagogičtí odborníci z praxe, studenti, popř. další přizvaní. Název projektu "Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání dětí, žáků, rozvoj klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", zcela vysvětluje, k čemu jeho realizace bude sloužit. Ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím ověřování nových, metod a forem práce; v předškolním vzdělávání zvyšování kvality v oblastech předčtenářské a předmatematické gramotnosti PMG. Naše MŠ se bude spolupodílet na projektování v oblasti rozvoje PMG dětí, bude připravovat nové pomůcky, realizovat s dětmi nové metody a přístupy prožitkového integrovaného vzdělávání, sbírat zkušenosti a předávat je do centra dění - na PF UK v Praze. Výstupem spolupráce teorie a praxe bude nový praktický metodický materiál pro mateřské školy v daných oblastech. 

 

Zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání

Naše mateřská škola, v rámci projektu OPVVV - podpora škol formou projektů, realizuje projekt s názvem " Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí v MŠ ". Na dvouletý projekt škola obdržela dotaci ve výši 965 500,- Kč. Finance budou na podporu oblastí, které si škola vybrala - a to na: Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, Inkluze, Integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu (chůva), Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, Prevence logopedických vad a komunikačních problémů u dětí, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči. Na jednotlivé moduly jsou přihlášeny vybrané učitelky, pro rodiče pak budeme připravovat zajímavá témata vztahující se k dětem předškolního věku. Cílem našeho projektu je zvýšit profesní znalosti a dovednosti učitelek naší mateřské školy a provádět osvětu mezi rodiči.

 

 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

"S VODOU A BEZ VODY"

V letošním školním roce, kdy se již třídění odpadu v mateřské škole stalo samozřejmostí, je záměrem rozvíjet environmentální projekt o další součást – ochranu vody na celém světě, vážit si jí a šetřit s ní tak, jak je v našich silách a možnostech, ovlivnit její šetření za  spolupráce dětí a jejich rodičů. 

Charakteristika a cíl projektu:

Projekt určený pro děti 3-7 let a jejich rodiče.

Cílem projektu není jen zprostředkování informací, ale i změna způsobu uvažování a cítění, jenž by dlouhodobě vedl k jednání dětí (lidí). Probouzet a posilovat v dětech harmonický vztah k prostředí, ke všemu živému a ostatním lidem. Učíme je vnímat v souvislostech, používat cit i rozum ve vzájemném souladu, chovat se odpovědně ke světu a být aktérem, nikoli jen pasivním konzumentem.

Zaměření tohoto projektu " S vodou a bez vody" je orientovat se na problematiku ochrany vody, na šetření s vodou, na problematiku nedostatku vody, vlivu člověka na čistotu vody ve vztahu k prostředí, pochopení propojenosti a svázanosti člověka s živou i neživou přírodou.

Ochrana vod začíná být tématem pro celý svět. Abychom dalším generacím předali co nejčistší a nejživější zdroje vody a řeky.

Voda je všude kolem nás, a proto ji často nevnímáme.To, jak je pro nás voda důležitá si mnohdy uvědomíme, až když otočíme vodovodním kohoutkem a ono se nic neděje, je podmínkou života na Zemi.

Dokonce i my, lidé, sestáváme ze 70% z vody. Tak, jako v našich tělech koluje krev, probíhá voda naší krajinou. Pokud se voda znečistí, dojde podobně jako při otravě krve k likvidaci vodního ekosystému, či okolních biotopů na vodě závislých. A je známo,že otrava krve může končit i smrtí. Se zvyšujícím se znečištěním planety a s nárůstem globálního oteplování si stále intenzivněji uvědomujeme, že zdroje pitné vody nejsou nevyčerpatelné a její zásoby se snižují.

 

Využíváním především situačního učení s prožitkem, klást důraz na to, aby se děti učily vlastní zkušeností – co si samy vyzkouší a „osahají“, a to v nich zanechá stopu pro jejich další život.

Důležitou složkou je zde proto i přímý kontakt s přírodou či přírodními materiály.

 

MŠ v této oblasti spolupracuje s organizacemi

-  IRIS Prostějov – ekologické sdružení se zaměřením na výukové programy MŠ

-  SUEZ – PAPÍR ZA PAPÍR – sběr starého papíru – ekologický projekt sdružení SUEZ Olomouc

-  FCC  - firma zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb – soutěž ve sběru starého papíru „PAN POPELA“

-  třídění v MŠ – hliník, CD, plastové PET vršky, nepoužitelné baterie

-  spolupráce MŠ se ZOO Kopeček u Olomouce – sponzorství – adopce Žirafa Rotschildova

 

Projekt otevřený po celý šk. rok, lze jej upravovat a vstupovat do něj podle aktuálních potřeb, požadavků, záměrů s předem vytyčeným cílem.

Odkazy k projektu:  

FCC ... www.asa-cz-cz                                       

SUES ...www.papírzapapír.cz                               

IRIS ... www.iris.cz                                          

ZOO Kopeček ...www.svaty-kopecek.cz      

 

CO SI TUŽKY POVÍDALY

charakteristika projektu pro šk.r.2017/18

Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 – 6 let.

Kreslení není jenom hra, ale i zábavná a nenásilná forma přípravy na školu. Napomáhá rozvíjet jemnou motoriku, grafomotorické schopnosti a dovednosti, vizuomotoriku, vnímání prostoru. Jemná motorika nezahrnuje pouze grafomotoriku, nýbrž i motoriku mluvidel, oční pohyby. Ve spojení  kresby s básničkou se rozvíjí jeho řeč, poznávání a chápání. Dítě se naučí nejen lépe kreslit, ale bude si také snáze osvojovat psaní, posílí i komunikační kompetence.

Záměrem činnosti je motivovat dítě ke kreslení tak, aby dovednost nejen rozvíjelo, ale zároveň prožívalo radost z toho, co vytvoří, co dokáže. Kresba je výpovědí dítěte, která mi umožní přiblížit se, nahlédnout do jeho vnímání, provázet ho a pomoci mu prožít, uvědomit si …

Díky posloupnosti vývoje grafomotorických dovedností a dostatku námětů překonají potíže i děti, které si osvojují  grafomotorické  dovednosti pozvolněji. Děti budu seznamovat nejen s grafomotorickými prvky, ale i zábavnou formou se naučí nakreslit jednoduché obrázky doprovázené rytmickými říkadly, které dětem pomáhají snadněji zvládnout jednotlivé fáze kreslení.